Dienstverlening aan curatoren

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek is van mening dat bij elk faillissement een (forensisch) accountant met de curator moet meekijken en zonodig ondersteunen. De voordelen zijn:

  • De curator kan zijn werkzaamheden nog efficiënter inrichten en uitvoeren;
  • Bepaalde zaken komen aan het licht, die anders niet bekend zouden zijn geworden;
  • Een hogere opbrengst voor de boedel.
Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek kan de curatoren op verschillende manieren van dienst zijn:

Quick scan

Aan de hand van de jaarrekeningen, gegevens uit het Handelsregister, grootboekkaarten en specifieke toelichting van de curator, wordt in korte tijd “gescreend” op eventuele bijzonderheden. De curator krijgt een adviesmemo waarin gemotiveerd is uiteengezet op welke punten hij zich kan richten en welke aanvullende stukken en informatie dienen te worden opgevraagd.

Indien bovengenoemde documenten digitaal worden aangeleverd, is het mogelijk om het gehele proces digitaal te houden; hetgeen tijdbesparing oplevert. Een quick scan kost doorgaans vier tot acht uur. Indien gewenst worden de uitkomsten van de quick scan ook mondeling besproken.

De ervaring leert dat curatoren door het laten uitvoeren van een quick scan hun werkzaamheden efficiënter kunnen inrichten en ook een hogere opbrengst voor de boedel realiseren.

Onderzoek

Indien uit de quick scan onderwerpen naar voren komen, die nader onderzocht dienen te worden, kan de curator ook gebruik maken van onze dienstverlening, zeker voor wat betreft de boekhoudkundige aspecten. Vooraf kan een indicatie worden afgegeven wat de eventuele meeropbrengst voor de boedel zou kunen zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden duidelijk gerapporteerd en de curator kan het rapport gebruiken ten behoeve van “eigen kennis en wetenschap”.

Specifieke ondersteuning

In geval een curator bepaalde posten onderzocht wil hebben om te weten wat hij hier mee moet of om de casus bewijstechnisch rond te krijgen is specifieke ondersteuning mogelijk. Ook dit kan in eerste aanleg digitaal. De ervaring leert dat vooraf samen “sparren” effectief zal zijn en wellicht is ook een (kort) onderzoek nodig in de administratie van de gefailleerde.